مثنوى مولوى روم مع شرح حضرت بحر العلوم Maṯnawī-i Mawlawī-i Rūm maʿa šraḥ-i Ḥaḍrat-i Baḥr al-ʿUlūm

Titre

مثنوى مولوى روم مع شرح حضرت بحر العلوم Maṯnawī-i Mawlawī-i Rūm maʿa šraḥ-i Ḥaḍrat-i Baḥr al-ʿUlūm

Format

2 vol. en 6 t. ; 33 cm

Editeur

Teheran : s.n.

Date

1290 [1873]

Source

Bibliothèque Orient - Monde arabe, DBU Sorbonne Nouvelle

Langue

fas

Droits d’accès