مثنوى مولوى روم مع شرح حضرت بحر العلوم Maṯnawī-i Mawlawī-i Rūm maʿa šraḥ-i Ḥaḍrat-i Baḥr al-ʿUlūm

Contenu